#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Ochrona radiologiczna
Chemia

Gorączko Wiesław

Skrypt jest przeznaczony głównie dla słuchaczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunkach inżynieria chemiczna i procesowa oraz technologia ochrony środowiska, na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Pewne jego fragmenty mogą zostać wykorzystane także w ramach kursów dla inspektorów ochrony radiologicznej oraz w pracy edukatora w zakresie energetyki jądrowej. W rozdziale 1 zamieszczono podstawowe terminy i wiadomości z fizyki jądrowej. W rozdziale 2 przedstawiono elementy radiometrii. Rozdział 3 zawiera obszerne omówienie podstaw ochrony radiologicznej oraz bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. Omawia się w nim tak istotne zagadnienia, jak skażenie promieniotwórcze, odpady promieniotwórcze oraz wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe. Na szczególną uwagę zasługuje uwzględnienie w nim informacji wynikających ze zaktualizowanego prawa atomowego. Ważną część tego rozdziału stanowią zadania, których tematem jest obliczanie dawek różnego rodzaju promieniowania (zarówno za osłonami, jak i bez nich) oraz dawek przy narażeniu wewnętrznym, a także zadania problemowe. Oprócz wiedzy podstawowej znalazło się w nim miejsce także dla tak ważnego obecnie problemu, jakim jest zjawisko hormezy radiacyjnej. W rozdziale 4 zamieszczono syntetyczny przegląd aparatury kontrolno-pomiarowej (radiometrów, dozymetrów, sygnalizatorów i innych przyrządów) dostępnych na polskim rynku, a niezbędnych do pomiarów różnego typu dawek, obecności skażeń promieniotwórczych, do oceny ryzyka pracy z substancjami promieniotwórczymi oraz do radiologicznego monitoringu środowiska pracy i środowiska naturalnego. Zamieszczony na końcu książki dodatek zawiera charakterystyki jądrowe i dane wybranych izotopów promieniotwórczych, wartości krotności osłabienia promieniowania gamma dla wybranych materiałów osłonnych oraz poziomy zawartości substancji promieniotwórczych w żywności i skażonej wodzie niezbędne do rozwiązywania zadań. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono wykaz literatury uzupełniającej z omawianego zakresu.

Indeks: ISBN 978-83-7775-115-2
Rok wydania: 2011
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 252