#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Absolwent uczelni – pracownik wiedzy w procesie rozwoju. Perspektywa jednostki i organizacji
Inżynieria zarządzania

Bartkowiak Grażyna
Krugiełka Agnieszka

W rozdziale 1 monografii omówiono zadania rozwojowe człowieka w świetle różnych koncepcji psychologicznych. Przedmiotem rozdziału drugiego jest problematyka kształcenia, orientacji na rozwój i kreatywnego myślenia pracowników wiedzy ze wskazaniem czynników i mechanizmów, które je wyzwalają. Rozdział 3 jest poświęcony analizie teoretycznych i empirycznych determinant funkcjonowania absolwenta uczelni, przyszłego pracownika wiedzy, na rynku pracy. Autorki rozważają istniejące zagrożenia, wskazując możliwości ich przezwyciężenia, a następnie omawiają wyniki empirycznych badań opinii na temat sytuacji na rynku pracy. W rozdziałach 4 i 5 skoncentrowano się na pozytywnych aspektach takiego „projektowania” organizacji, aby mogła się ona stać przyjaznym miejscem, w którym pracownik osiąga własne cele oraz wykorzystuje możliwości i zainteresowania, a jednocześnie aby przyczyniała się do rozwoju organizacji i wzrostu jej konkurencyjności. W końcowej części pracy zaprezentowano autorską koncepcję zarządzania dyskretnego, sprzyjającego funkcjonowaniu pracowników wiedzy i pracowników szczególnie uzdolnionych jako kreatorów innowacyjności, także popartą wynikami badań empirycznych.

Indeks: ISBN 978-83-7775-453-5
Rok wydania: 2017
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 142