#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach
Ekonomia

Łuczka Teresa

W pracy dokonano identyfikacji i typologii determinant kształtujących strukturę kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz określono ich rolę w procesach ekonomicznych zachodzących w tej grupie firm. Każde przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w określonym makro- i mikrootoczeniu, w związku z czym wskazano determinanty struktury kapitału w obu tych kontekstach. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym dokonano charakterystyki kapitału w ujęciu makro- i mikroekonomicznym, korzystając z polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. Przedmiotem rozdziału drugiego jest wyjaśnienie istoty struktury kapitału. Podjęto w nim również próbę przedstawienia klasyfikacji struktury kapitału, systematyzując dotychczasowy dorobek teoretyczny oraz przedstawiając dyskusję na temat teorii objaśniających strukturę kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zaprezentowano też typologię determinant przyjętych w monografii. W rozdziale trzecim przedstawiono ewolucję poglądów na temat makroekonomicznych determinant struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach. Scharakteryzowano wpływ koniunktury gospodarczej na procesy zachodzące w sektorze MSP, a także rolę państwa wyrażającą się w rozstrzygnięciach w zakresie systemu finansowego, polityki fiskalnej oraz poręczeń i gwarancji kredytowych. Opisano również wpływ na strukturę kapitału takich determinant, jak kraj, region, rodzaj działalności gospodarczej, banki i instytucje finansowe oraz relacje z kontrahentami. Relacje banków z małymi i średnimi przedsiębiorstwami rozpatrywano przez pryzmat zasad współpracy obu podmiotów gospodarczych, ograniczeń ilościowych i jakościowych oraz instytucjonalnych regulacji dostępu MSP do kredytu bankowego. W rozdziale czwartym zbadano mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, przy czym zastosowano podział na determinanty związane z jednej strony z przedsiębiorstwem, a z drugiej strony – z jego właścicielem. W rozdziale piątym zamieszczono wyniki badań własnych nad wybranymi makro- i mikroekonomicznymi determinantami struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Indeks: ISBN 978-83-7775-251-7
Rok wydania: 2013
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 202