#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Ocena efektywności sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Budowa i eksploatacja maszyn

Merkisz-Guranowska Agnieszka

Niniejsza monografia przedstawia zagadnienia oceny sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przedstawiono w niej opis wybranych systemów zagospodarowania pojazdów w krajach rozwiniętych. Systemy te następnie porównano i oceniono pod względem wskaźników efektywności sieci. Zaproponowana metoda oceny efektywności jest metodą wielokryterialną obejmującą zarówno aspekty techniczne, ekonomiczne, środowiskowe, jak i społeczne. Podejście takie jest zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju, która zakłada, że każda działalność musi przebiegać w poszanowaniu dóbr przyrody oraz uwzględniać potrzeby społeczeństwa i przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców, a zatem wymaga uwzględnienia oddziaływań środowiskowych i społecznych w ocenie systemów gospodarczych. Przedstawiona w monografii ocena efektywności obejmuje analizę i wybór wskaźników odpowiadających celowi oceny, nadanie im odpowiednich wag, oszacowanie wartości wskaźników, normalizację wyników i wyliczenie zagregowanej wartości. Wyróżnikiem agregatowej oceny efektywności jest zasada scalenia pojedynczych kryteriów w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie o ogólną wartość oceny, czyli ogólną efektywność systemu. Praktyczne zastosowanie metody oceny efektywności do analizy istniejących systemów recyklingu opiera się na dziesięciu wybranych metodą ekspercką wskaźnikach. Zaproponowaną metodę należy jednak traktować jako propozycję oceny. Ma ona bowiem charakter adaptacyjny i umożliwia dostosowanie wskaźników do preferencji i wymogów oceniającego. Na podstawie przeprowadzonej analizy wybranych systemów oraz wyników oceny w końcowej części monografii przedstawiono rekomendacje dotyczące kształtowania i organizacji sieci recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji na podstawie najlepszych praktyk i rozwiązań stosowanych w krajach o wysokiej efektywności sieci.

Indeks: ISBN 978-83-7775-405-4
Rok wydania: 2016
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 209