#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Petrologia i wiek skał magmowych rejonu Żeleźniaka w Górach Kaczawskich
Geologia

Machowiak Katarzyna

W książce opisano badania petrologiczne i radiometryczne skał magmowych występujących w rejonie Żeleźniaka w Górach Kaczawskich. Na wstępie przedstawiono zastosowane metody badawcze, scharakteryzowano rejon badań oraz zaprezentowano dotychczasowe prace nad tym tematem i bieżący stan wiedzy. W rozdziale 3. zamieszczono wyniki badań (petrografia, skład chemiczny minerałów, skład chemiczny skał magmowych i wiek skał magmowych na podstawie badań cyrkonów). W rozdziale 4. omówiono procesy hydrotermalne i związaną z nimi mineralizację, a w rozdziale 5. zinterpretowano i przedyskutowano spostrzeżenia na temat petrografii, składu chemicznego minerałów i skał, ich wieku oraz zachodzących procesów pomagmowych. Publikacja jest bogato ilustrowana; zamieszczono w niej kolorowe fotografie pozwalające prześledzić, w skali makro- i mikroskopowej, strukturalne, tekstualne i mineralogiczne zróżnicowanie odmian skał magmowych intruzji Żeleźniaka oraz dużą liczbę mikroskopowych fotografii kryształów cyrkonu.

Indeks: ISBN 978-83-7143-801-1
Rok wydania: 2008
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 136