#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej
Elektrotechnika

Machczyński Wojciech

Współczesne urządzenia (systemy) elektryczne i elektroniczne muszą spełniać wymogi kompatybilności elektromagnetycznej (electromagnetic compatibility – EMC), zapewniającej harmonijne współistnienie w środowisku elektromagnetycznym wszelkiego rodzaju źródeł i odbiorników energii elektrycznej, przy czym każde urządzenie może być zarówno źródłem, jak i odbiornikiem. Urządzenie jest kompatybilne, gdy charakteryzuje się – jako źródło – tolerowaną przez środowisko emisyjnością, a jako odbiornik – odpowiednią odpornością. Książka stanowi wprowadzenie w dziedzinę EMC. Zawiera więc wiadomości z teorii pola elektromagnetycznego i obwodów elektrycznych oraz omówienie źródeł zakłóceń elektromagnetycznych i mechanizmów sprzężeń między urządzeniami. Czytelnik znajdzie w niej także omówienie metod i środków ograniczających zakłócenia elektromagnetyczne, a także wybranych metod analizy problematyki EMC oraz badania emisyjności i odporności urządzeń. Autor zarysował ponadto problematykę oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizm człowieka oraz omówił dyrektywę 2004/108/WE, dotyczącą zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Ważne uzupełnienie stanowi wykaz zharmonizowanych z tym zarządzeniem obowiązujących Polskich Norm.

Indeks: ISBN 978-83-7143-893-6
Rok wydania: 2010
Wydanie: II poprawione rozszerzone
Status: nakład wyczerpany
Stron: 252