#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Economic and social aspects of modern enterprises
Ekonomia

Szczepański Marek (red.)

Monografia dotyczy ekonomicznych i pozaekonomicznych uwarunkowań rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Publikacja przedstawia różne wymiary funkcjonowania przedsiębiorstw działających w warunkach globalizacji i coraz silniejszej konkurencji oraz różne perspektywy badawcze, w jakich można opisywać i wyjaśniać główne determinanty ich rozwoju. Praca ma charakter interdyscyplinarny, podejmuje zagadnienia z zakresu mikro- i makroekonomii, nauk o finansach, polityki społecznej, nauk o zarządzaniu. W kolejnych rozdziałach analizowane są następujące obszary problemowe: zagrożenia upadłością firm i nadzór właścicielski, wpływ prawa o zamówieniach publicznych na możliwości działania firm z sektora MSP, partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), wpływ globalnego kryzysu finansowego na zarządzanie bankami, rola korporacji międzynarodowych we współczesnej gospodarce, zarządzanie wiedzą oraz problem agencji w zarządzaniu aktywami zakładowych systemów emerytalnych.

Indeks: ISBN 978-83-7143-902-5
Rok wydania: 2010
Wydanie: I
Status: nakład wyczerpany
Stron: 126