#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Inżynierska mechanika płynów
Mechanika

Walczak Janusz

Jest to drugie wydanie skryptu przeznaczonego dla studentów wydziałów mechanicznych. Zagadnienia z zakresu mechaniki płynów przedstawiono w nim ze zwróceniem uwagi na poznanie zjawisk fizycznych, stosując jak najprostszy opis matematyczny, nieprzesłaniający strony fizycznej. Publikacja składa się z czterech części. W części A określono pojęcie płynu oraz przedmiot mechaniki płynów i obszar jej zastosowania, podano jednostki fizyczne charakteryzujące płyn i działające w nim siły, a także przedstawiono klasyfikację przepływów oraz modele płynów. Część B jest poświęcona statyce płynów. Na wstępie przedstawiono ciśnienie jako wielkość skalarową, wprowadzono pojęcie ciśnienia hydrostatycznego i omówiono prawo Pascala, aby następnie przejść do takich zagadnień, jak: stany spoczynku w naczyniach na przykładzie naczynia wirującego, parcie cieczy na ściany płaskie i zakrzywione, prawo Archimedesa oraz równowaga ciał zanurzonych w wodzie i pływających. W części C opisano głównie przepływy płynu nielepkiego. Zaprezentowano najważniejsze pojęcia z tego zakresu (układy zamknięty i otwarty, pochodna substancjalna, linia prądu i tor cząsteczek, przepływy trójwymiarowe, płaskie i jednowymiarowe, strumienie masy i objętości), opisano metodę Eulera oraz wyprowadzono podstawowe równania: ciągłości przepływu, przepływu jednowymiarowego, pędu i momentu pędu strumienia oraz trzy postacie równania Bernoullego, a następnie podano ich zastosowania. Część D dotyczy przepływów płynów rzeczywistych, czyli lepkich, i jest ukierunkowana na wykorzystanie badań doświadczalnych do optymalizacji geometrii kanałów, maszyn i ciał opływanych. Omówiono w niej krótko teorię podobieństwa przepływów, opisano warunki podobieństwa geometrycznego, kinematycznego i dynamicznego oraz podano definicje liczb podobieństwa Reynoldsa, Eulera, Macha, Froude’a i Strouhala. Wprowadzono pojęcia współczynników sił i strat; przedstawiono wyniki prowadzonych przez Nikuradsego badań nad stratami ciśnienia i rozkładami prędkości w rurociągach prostych; dokładnie scharakteryzowano zjawisko strat lokalnych. W kolejnych rozdziałach omówiono przebieg ciśnienia w instalacjach, współpracę pompy z instalacją oraz zastosowanie rachunku techniczno-ekonomicznego do optymalizacji doboru średnic rurociągów; przedstawiono podstawową wiedzę na temat zmian zachodzących w warstwach przyściennych; scharakteryzowano opływy ciał strumieniem płynu i zwrócono uwagę na podstawy fluidyzacji oraz transportu pneumatycznego pionowego i poziomego. Rozdział ostatni jest poświęcony teorii smarowania w łożyskach ślizgowych.

Indeks: ISBN 978-83-7775-106-0
Rok wydania: 2012
Wydanie: II poprawione
Status: dostępna
Stron: 288